• Andrzejki - magiczny dzień wróżb i wesołej zabawy w naszym przedszkolu.

     • Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki, od bardzo dawna są tradycyjnym dniem wróżb. Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości i o tym, co je czeka w najbliższym czasie. My również chcieliśmy poznać uroki wróżb i właśnie z tego powodu, 27 listopada 2020 r., wzięliśmy udział w zabawie andrzejkowej.

       

      Przychodząc tego dnia do przedszkola, każdy przedszkolak założył odświętny strój. Sale zostały udekorowane balonami, rysunkami  duszków, czarnych kotów, czarownic, które wykonały dzieci z przedszkola i zerówki.

      Nastrojowa muzyka, tańce, dekoracje oraz poczęstunek wprowadził nas w świat zabawy. Wspólnie z kolegami i koleżankami z zerówki wróżyliśmy i czarowaliśmy , by poznać to, co czeka nas w przyszłości.

      Bawiliśmy się naprawdę wyśmienicie.

    • „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”
     • „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”

     •  

                  Światowy Dzień Walki z AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
       Jest to dzień bardzo szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także czas w którym myślimy o bliskich i przyjaciołach, których doświadczył wirus HIV oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

       

                  Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony corocznie od 1988 roku, 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

       

      Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. Obecność Kokardki
      w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z wirusem HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

       

      Na stronie internetowej Krajowego Centrum do Spraw HIV/AIDS pod adresem aids.gov.pl znajdują się materiały poświęcone zagadnieniom związanym z HIV/AIDS. Do notatki dołączam link do krótkiego filku oraz  prezentację sanepid  poświęconą tej tematyce.

      https://www.youtube.com/watch?v=nNrswWyFZEQ&ab_channel=Niewiem%2Calesi%C4%99dowiem%21

     • KONKURS PLASTYCZNY „ZDROWIE NA TALERZU”.

     • Organizator konkursu : Wójt Gminy Mircze
      Współorganizatorzy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu
      Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu

       

      Cele konkursu :

      •  pobudzanie aktywności dzieci w zakresie zdobywania wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

      • zainteresowanie uczniów tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem;

      • uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.: spożywaniem
          nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów;

      •  rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów;

      • wzbogacanie warsztatu plastycznego poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się  różnorodnymi  formami  i technikami  plastycznymi.

       

      Adresaci konkursu :
      Uczniowie z  klas I-V uczący się w szkołach na terenie Gminy Mircze.

       

      Ramy czasowe:

      Konkurs trwać będzie od 20 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

       

      Zasady uczestnictwa:

      • Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie INDYWIDUALNEJ płaskiej lub przestrzennej pracy plastycznej – TALERZA pełnego kolorowych warzyw i owoców oraz zdrowych produktów. Talerz powinien zostać opatrzony hasłem zachęcającym wszystkich do zdrowego odżywiania;
      • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

       

       

      Technika wykonania:


      Kl. I-III – płaska praca plastyczna: pastel, kredki, farby, wydzieranka, wyklejanka, kolaż. (format: A3 lub A4),
      Kl. IV-V – przestrzenna praca plastyczna: modelina, plastelina, krepina,  bibuła marszczona , ( format: A3 lub A4).

       

       

      Informacje dodatkowe:

       

       

      1.Praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie pracy z następującymi informacjami:

      • imię i nazwisko autora, wiek
      • nazwa placówki, klasa
      • imię, nazwisko oraz tel. kontaktowy opiekuna

      2.Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka biorącego udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka.

      3.Zgoda na udział w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka  (według załączonego wzoru) powinna być dołączona do pracy przekazanej na konkurs  (w przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną powinien być dołączony scan podpisanej zgody).

      Kryteria oceny:

      • zgodność  z tematem konkursu i pomysłowość,
      • samodzielność i staranność wykonania,
      • oryginalność w wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych,
      • estetyka wykonania pracy.

      Termin i miejsce składania prac :

      1. Konkurs trwa do dnia 14.12. 2020 r.
      2. Pracę wraz ze zgodą:
      1. należy dostarczyć za pośrednictwem poczty na  adres : Gmina Mircze ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze; z dopiskiem konkurs plastyczny „ Zdrowie na talerzu”
      2. wrzucić do urny wystawionej przed urzędem gminy w godzinach 7.30- 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs plastyczny „ Zdrowie na talerzu”
      3. przesłać zdjęcie pracy na pocztę elektroniczną: gmina@mircze.pl  w tytule e-maila wpisując „Zdrowie na talerzu”.

      Koordynatorem konkursu jest p. Dorota Smoll.

      Uwagi końcowe:

      Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni 3  zwycięzców, w każdej grupie wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody a pozostali uczestnicy upominki.

      Pytania związane z organizacją konkursu proszę kierować na e- maila ddsmoll@gmail.com lub na tel. 846519015,  662292427.

      INFORMACJE NA TEMAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTANĄ UMIESZCZONE
      NA  STRONIE  INTERNETOWEJ GMINY MIRCZE
      ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ Z TERENU GMINY MIRCZE

       

      ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

       

       

      ………………..……….……………………                            ……………………………………

                   (imię i nazwisko rodzica, opiekuna)                                                                                (miejscowość, data)

       

       

      Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na udział, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz pracy konkursowej mojego dziecka : ..................................................................................................................................wiek……

      Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego „Zdrowie na talerzu” organizowanego przez Wójta Gminy Mircze,

      Publiczną Szkołę Podstawową w Mirczu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu.
      Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

       

      ………………..……….……………..……….

                                                                                                                                        (czytelny podpis rodzica, opiekuna)

       

     • REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „ STROFY O ZDROWIU”

     • Organizatorzy:

      -Wójt Gminy Mircze,

      -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu,

      -Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu (koordynatorki : p. Ewa Kot i p. Krystyna Bajerska)

       

      • CEL KONKURSU

       1. Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia, trzeźwości i abstynencji
       przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
       2. Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.
       3. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
       4. Uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami i agresją.
       5. Uzyskanie oryginalnych  prac literackich, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.
        
      • UCZESTNICY KONKURSU:

       - uczniowie klas VI-VIII uczący się w szkołach na terenie Gminy Mircze 

       

      PRACE KONKURSOWE:

      1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie wiersza związanego
      z przeciwdziałaniem agresji (słownej, fizycznej; plotka, internet, telefon…)
      lub uzależnieniom (np. narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynizm, komputer, itp.)
      w środowisku młodych ludzi, które będzie promowało życie wolne od przemocy
      i używek. Szczególny nacisk należy położyć na negatywne konsekwencje ich stosowania.
      2. Praca powinna zawierać:
      - minimum 4 wersy, maksymalnie 15 wersów.
      3. Praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie pracy z następującymi informacjami:

      • imię i nazwisko autora, wiek
      • nazwa placówki, klasa
      • imię, nazwisko oraz tel. kontaktowy opiekuna

      4. Prace należy wykonać indywidualnie.
      5. Każdy uczestnik ma prawo złożyć jedną pracę konkursową.
      6. Wiersze, które zostały skopiowane z Internetu, nie będą brały udziału w konkursie.
       

       

      1. PRZEBIEG KONKURSU
       Konkurs rozpoczyna się  20.12020 r., a kończy 14.12.2020 r.
       2.Prace należy przesłać do 14.12. 2020 r. 

      3.Prace wraz ze zgodą:

      1. należy dostarczyć za pośrednictwem poczty na  adres : Gmina Mircze ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze; z dopiskiem konkurs literacki „Strofy o zdrowiu”,
      2. wrzucić do urny wystawionej przed urzędem gminy w godzinach 7.30- 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs literacki „Strofy o zdrowiu”,
      3. przesłać na pocztę elektroniczną: gmina@mircze.pl  w tytule e-maila wpisując  konkurs literacki „Strofy o zdrowiu”.


      4. Komisja oceniać będzie:

      - profilaktyczny przekaz treści,

      - propagowanie zdrowego stylu życia w formie poetyckiej,

      - kreatywność, oryginalność i pomysłowość.

      5. Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni 3  zwycięzców. Zwycięzcy otrzymają nagrody a pozostali uczestnicy upominki.

      6. Najlepsze utwory zostaną zaprezentowane na stronach internetowych szkół i gminy.

       

      INFORMACJE NA TEMAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTANĄ UMIESZCZONE
      NA  STRONIE  INTERNETOWEJ GMINY MIRCZE
      ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ Z TERENU GMINY MIRCZE


      Pytania związane z organizacją konkursu proszę kierować na e- maile: kotewa1303@gmail.com ,  krystynabaje@gmail.com lub na tel. 846519015,  662292427      UWAGI KOŃCOWE:

      1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
      2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych
      na terenie szkoły.
      3. Konkurs jest realizowany w ramach wdrażania innowacji pedagogicznej .

                                                               Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!

       

       

      ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

       

       

      ………………..……….……………                                   ……………………………….

       (imię i nazwisko rodzica, opiekuna)                                                                                            (miejscowość, data)

       

       

      Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na udział, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz pracy konkursowej mojego dziecka : ..................................................................................................................................wiek……

      Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu literackiego „Strofy o zdrowiu” organizowanego przez Wójta Gminy Mircze,

      Publiczną Szkołę Podstawową w Mirczu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu.
      Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

       

      ………………..……….……………..……….

                                                                                                                                        (czytelny podpis rodzica, opiekuna)

    • Pasowanie Przedszkolaków
     • Pasowanie Przedszkolaków

     • Pasowanie na przedszkolaka  to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, która odbyła się

      23 października tego roku. 

      Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Złożyły uroczystą przysięgę. Pani Kasia z pomocą „niezwykłego misia” dokonała uroczystego „Aktu pasowania". Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków oraz dyplomów i prezentów dla każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń dla dzieci.