• REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

      Link

       

      Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
      w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mircze na rok szkolny 2021/2022

      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Mircze wychowanie przedszkolne może być realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – punktach przedszkolnych.

      Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
      z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

      Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

       

      Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
      w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

       

      Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz
      dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

      Informacje ogólne

      • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Mircze:

      -        dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015),

      oraz

      -        dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

      • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat
      • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Mircze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli oddział przedszkolny/punkt przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.
       • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny lub przy której utworzono punkt przedszkolny.
       • ·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
        w harmonogramie.
       • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacji.

      Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021)

      W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

      • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
      • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane oddziały przedszkolne/punkty przedszkolne według swoich preferencji w porządku
       od najbardziej do najmniej preferowanej. Oddział przedszkolny/punkt przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest  oddziałem przedszkolnym/punktem przedszkolnym pierwszego wyboru.
      • Rodzice/prawni opiekunowie:

      -         pobierają wniosek w dowolnej szkole,

      -         wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole w której mieści się oddział przedszkolny/punkt przedszkolny  pierwszego wyboru,

      • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
      • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na kolejność przyjęć
      • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej szkole wskazanej we wniosku.
      • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

      -         żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

      -         zwrócić się do Wójta Gminy, o potwierdzenie okoliczności zawartych
      w oświadczeniach.

      • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
      • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

      -         w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

      -         w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny/punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r., tzw. kryteria samorządowe.

      • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
       do przyjęcia.
      • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
       do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
       do przedszkola/szkoły.
       • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
      • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

      -         wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
      do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

      -         wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

      Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

      W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

      ­    kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

      oraz

      ­    kryteria określone w uchwale nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia
      24 marca 2017 r.,tzw. kryteria samorządowe.

       

      L.p.

      Kryteria

      Liczba punktów

      Kryteria ustawowe

      brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

      1.

      Wielodzietność rodziny kandydata*

      Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

       

       

      2.

      Niepełnosprawność kandydata

      3.

      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

      4.

      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

      5.

      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

      6.

      Samotne wychowywanie kandydata
      w rodzinie**

      7.

      Objęcie kandydata pieczą zastępczą

      Kryteria samorządowe -

      brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

      1.

      Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie

      stacjonarnym. Kryterium stosuje się również do rodzica który samotnie wychowuje kandydata.

      10

      2.

      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w tej

      szkole podstawowej lub tej samej szkoły podstawowej, przy której utworzono punkt przedszkolny lub

      funkcjonuje oddział przedszkolny

      8

      3.

      Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie

      stacjonarnym

      4

      * Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

      ** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
      z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

       

      Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

      1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

      (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

      1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

      2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
      z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

      3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

      4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
      z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.). 

       Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
      za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia
       24 marca 2017 r.)

      1. Zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę;

      2. Pobieranie nauki w systemie stacjonarnym - zaświadczenie z uczelni (szkoły);

      3. Prowadzenie działalności gospodarczej – oświadczenie rodziców.

       

      Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego będą dostępne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze.

      Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników szkół.

      Numery telefonów do szkół:

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu: 846519058

      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: 846519703

      Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kryłowie: 846519815 

       

      REKRUTACJA DO I KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

      http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=217&menu=2&dzialy=2&typ=13&akcja=artykul&artykul=3550

      Informacje ogólne

      Do klas I przyjmowane są:

      - dzieci 7 letnie (urodzone w 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym,

      - dzieci 6 letnie (urodzone w 2015) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

      Zasady przyjęć

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są bez przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa)

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

      Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      Kandydaci spoza obwodu

      Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział                                 w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę referencji.

      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

      Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają w szkole.

      • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r.,  oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
      • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
      • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
      • Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenia woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
      • Komisja rekrutacyjna:

      - przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

      - podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

      • Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

      - złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

      - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      - złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

       

      Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

      dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

      Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr XIII/205/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r.

      Lp.

      Kryteria

      Liczba punktów

      1.

      Kandydat uczęszczał do punktu przedszkolnego utworzonego przy danej szkole podstawowej lub oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

       

      10

      2.

      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej, bądź do oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego utworzonego przy tej samej szkole podstawowej

       

      8

      3.

      Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Mircze

       

      6

       

      Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

      1)      w zakresie pkt 1 – potwierdza dyrektor szkoły;

      2)      w zakresie pkt 2 – potwierdza dyrektor szkoły;

      3)      w zakresie pkt 3 – oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Mircze

      Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

       

       

      Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach.

      Numery telefonów do szkół:

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu: 846519058

      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: 846519703

      Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kryłowie: 846519815

       

       

     • Kopernik i jego odkrycia - konkurs.

     • Z okazji Dnia Patrona ogłaszamy konkursy:

      Konkurs graficzny: (klasy 4-6) - (do wyboru):

      • wykonaj w dowolnym programie graficznym plakat-mapę myśli o wszechstronności i wykształceniu Kopernika

      • lub folder/ulotkę „Dlaczego warto uczyć się w szkole imieniem Kopernika?”

      Konkurs dla 7-8:

      • wykonaj animację komputerową na temat: (dowolność)

      - „Podróż na inną planetę”

      - „Wędrówka planet”

      Konkurs literacki:

      „ Gdyby Kopernik żył w XXI w. to….”- praca wykonana w programie word (ilość słów 150-200).

      WSZYSTKIE PRACE PROSZĘ ODSYŁAĆ NA ADRES MAILOWY: wiszinowszkola@gmail.com DO 19 lutego.

       

      Klasy młodsze również znajdą coś dla siebie:

      Będziecie pracować w szkole, ale można już pomyśleć o tym, jak ta praca ma wyglądać:

      Klasa 0 i I - plakat: myśl przewodnia „Kopernik i jego odkrycia”

      Klasa II-III rzeźba z masy solnej - wybór: twarz Kopernika, układ słoneczny, instrumenty i urządzenia używane przez uczonego.

      Życzymy owocnej pracy!