• Wycieczka do Lublina

     • 18 czerwca odbyła się wycieczka do Lublina, w której udział wzięli uczniowie klas VI, VII, VIII. Główne punkty zwiedzania to : Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz lubelską starówka

      Uczniowie poznali historię naszego regionu oraz przyjemnie spędzili czas na Krakowskim Przedmieściu. Zapraszamy do galerii.

     • Rajd Rowerowy

     • 14 czerwca odbył się rajd rowerowy, Trasa rajdu: Wiszniów, Mołożów, Mietkie Kol. Modryń, Mircze, Smoligow, Wereszyn, Wiszniów. Pogoda była kapryśna, ale humory dopisywały.

    • Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV – VIII w okresie od 17.05.2021r. do 30.05 2021r.
     • Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV – VIII w okresie od 17.05.2021r. do 30.05 2021r.

     • Poniedziałek 17.05.2021 -  klasy VI i VIII zajęcia stacjonarne, klasy IV, V i VII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Wtorek 18.05.2021 -  klasy IV i VI zajęcia stacjonarne, klasy V, VII i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Środa 19.05.2021 -  klasy V i VII zajęcia stacjonarne, klasy VI, VI i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Czwartek 20.05.2021 -  klasy IV, V i VIII zajęcia stacjonarne, klasy VI i VII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Piątek 21.05.2021 -  klasy, IV i VII zajęcia stacjonarne, klasy V, VI i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Poniedziałek 24.05.2021 -  klasy V i VII zajęcia stacjonarne, klasy IV, VI i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      25. 05. 2021 – 27. 05.2021 – egzamin ósmoklasisty – dni dodatkowo wolne.

       

      Piątek 28.05.2021 -  klasy, VI i VIII zajęcia stacjonarne, klasy IV, V i VII zajęcia w formie zdalnej.

     • Harmonogram nauki w systemie hybrydowym w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Wiszniowie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.

     • Poniedziałek, 26.04 – klasa I zajęcia stacjonarne w szkole, klasa II i III zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Wtorek, 27.04. – klasa II zajęcia stacjonarne w szkole, klasa I i III zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Środa, 28.04. – klasa III zajęcia stacjonarne w szkole, klasa I i II zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Czwartek 29.04  – klasa I zajęcia stacjonarne w szkole, klasa II i III zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Piątek 30.04. – dzień wolny szkoły.

    • NASZE PRZEDSZKOLE
     • NASZE PRZEDSZKOLE

     • W związku z trwającą rekrutacją do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiszniowie serdecznie zapraszamy dzieci urodzone w 2016, 2017 i 2018 roku z obwodu SP W Wiszniowie ( Tuczapy, Mołożów, Mołożów Kolonia, Stara Wieś, Radostów, Wereszyn, Wiszniów).

      Zapraszamy do naszego Przedszkola

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

      Link

       

      Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
      w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mircze na rok szkolny 2021/2022

      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Mircze wychowanie przedszkolne może być realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – punktach przedszkolnych.

      Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
      z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

      Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

       

      Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
      w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

       

      Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz
      dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

      Informacje ogólne

      • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Mircze:

      -        dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015),

      oraz

      -        dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

      • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat
      • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Mircze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli oddział przedszkolny/punkt przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.
       • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny lub przy której utworzono punkt przedszkolny.
       • ·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
        w harmonogramie.
       • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacji.

      Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021)

      W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

      • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
      • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane oddziały przedszkolne/punkty przedszkolne według swoich preferencji w porządku
       od najbardziej do najmniej preferowanej. Oddział przedszkolny/punkt przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest  oddziałem przedszkolnym/punktem przedszkolnym pierwszego wyboru.
      • Rodzice/prawni opiekunowie:

      -         pobierają wniosek w dowolnej szkole,

      -         wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole w której mieści się oddział przedszkolny/punkt przedszkolny  pierwszego wyboru,

      • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
      • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na kolejność przyjęć
      • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej szkole wskazanej we wniosku.
      • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

      -         żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

      -         zwrócić się do Wójta Gminy, o potwierdzenie okoliczności zawartych
      w oświadczeniach.

      • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
      • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

      -         w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

      -         w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny/punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r., tzw. kryteria samorządowe.

      • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
       do przyjęcia.
      • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
       do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
       do przedszkola/szkoły.
       • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
      • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

      -         wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
      do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

      -         wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

      Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

      W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

      ­    kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

      oraz

      ­    kryteria określone w uchwale nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia
      24 marca 2017 r.,tzw. kryteria samorządowe.

       

      L.p.

      Kryteria

      Liczba punktów

      Kryteria ustawowe

      brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

      1.

      Wielodzietność rodziny kandydata*

      Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

       

       

      2.

      Niepełnosprawność kandydata

      3.

      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

      4.

      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

      5.

      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

      6.

      Samotne wychowywanie kandydata
      w rodzinie**

      7.

      Objęcie kandydata pieczą zastępczą

      Kryteria samorządowe -

      brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

      1.

      Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie

      stacjonarnym. Kryterium stosuje się również do rodzica który samotnie wychowuje kandydata.

      10

      2.

      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w tej

      szkole podstawowej lub tej samej szkoły podstawowej, przy której utworzono punkt przedszkolny lub

      funkcjonuje oddział przedszkolny

      8

      3.

      Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie

      stacjonarnym

      4

      * Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

      ** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
      z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

       

      Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

      1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

      (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

      1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

      2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
      z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

      3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

      4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
      z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.). 

       Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
      za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia
       24 marca 2017 r.)

      1. Zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę;

      2. Pobieranie nauki w systemie stacjonarnym - zaświadczenie z uczelni (szkoły);

      3. Prowadzenie działalności gospodarczej – oświadczenie rodziców.

       

      Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego będą dostępne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze.

      Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników szkół.

      Numery telefonów do szkół:

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu: 846519058

      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: 846519703

      Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kryłowie: 846519815 

       

      REKRUTACJA DO I KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

      http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=217&menu=2&dzialy=2&typ=13&akcja=artykul&artykul=3550

      Informacje ogólne

      Do klas I przyjmowane są:

      - dzieci 7 letnie (urodzone w 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym,

      - dzieci 6 letnie (urodzone w 2015) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

      Zasady przyjęć

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są bez przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa)

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

      Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      Kandydaci spoza obwodu

      Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział                                 w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę referencji.

      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

      Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają w szkole.

      • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r.,  oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
      • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
      • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
      • Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenia woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
      • Komisja rekrutacyjna:

      - przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

      - podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

      • Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

      - złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

      - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      - złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

       

      Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

      dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

      Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr XIII/205/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r.

      Lp.

      Kryteria

      Liczba punktów

      1.

      Kandydat uczęszczał do punktu przedszkolnego utworzonego przy danej szkole podstawowej lub oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

       

      10

      2.

      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej, bądź do oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego utworzonego przy tej samej szkole podstawowej

       

      8

      3.

      Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Mircze

       

      6

       

      Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

      1)      w zakresie pkt 1 – potwierdza dyrektor szkoły;

      2)      w zakresie pkt 2 – potwierdza dyrektor szkoły;

      3)      w zakresie pkt 3 – oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Mircze

      Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

       

       

      Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach.

      Numery telefonów do szkół:

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu: 846519058

      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: 846519703

      Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kryłowie: 846519815

       

       

     • Kopernik i jego odkrycia - konkurs.

     • Z okazji Dnia Patrona ogłaszamy konkursy:

      Konkurs graficzny: (klasy 4-6) - (do wyboru):

      • wykonaj w dowolnym programie graficznym plakat-mapę myśli o wszechstronności i wykształceniu Kopernika

      • lub folder/ulotkę „Dlaczego warto uczyć się w szkole imieniem Kopernika?”

      Konkurs dla 7-8:

      • wykonaj animację komputerową na temat: (dowolność)

      - „Podróż na inną planetę”

      - „Wędrówka planet”

      Konkurs literacki:

      „ Gdyby Kopernik żył w XXI w. to….”- praca wykonana w programie word (ilość słów 150-200).

      WSZYSTKIE PRACE PROSZĘ ODSYŁAĆ NA ADRES MAILOWY: wiszinowszkola@gmail.com DO 19 lutego.

       

      Klasy młodsze również znajdą coś dla siebie:

      Będziecie pracować w szkole, ale można już pomyśleć o tym, jak ta praca ma wyglądać:

      Klasa 0 i I - plakat: myśl przewodnia „Kopernik i jego odkrycia”

      Klasa II-III rzeźba z masy solnej - wybór: twarz Kopernika, układ słoneczny, instrumenty i urządzenia używane przez uczonego.

      Życzymy owocnej pracy!

     • Andrzejki - magiczny dzień wróżb i wesołej zabawy w naszym przedszkolu.

     • Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki, od bardzo dawna są tradycyjnym dniem wróżb. Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości i o tym, co je czeka w najbliższym czasie. My również chcieliśmy poznać uroki wróżb i właśnie z tego powodu, 27 listopada 2020 r., wzięliśmy udział w zabawie andrzejkowej.

       

      Przychodząc tego dnia do przedszkola, każdy przedszkolak założył odświętny strój. Sale zostały udekorowane balonami, rysunkami  duszków, czarnych kotów, czarownic, które wykonały dzieci z przedszkola i zerówki.

      Nastrojowa muzyka, tańce, dekoracje oraz poczęstunek wprowadził nas w świat zabawy. Wspólnie z kolegami i koleżankami z zerówki wróżyliśmy i czarowaliśmy , by poznać to, co czeka nas w przyszłości.

      Bawiliśmy się naprawdę wyśmienicie.

    • „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”
     • „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”

     •  

                  Światowy Dzień Walki z AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
       Jest to dzień bardzo szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także czas w którym myślimy o bliskich i przyjaciołach, których doświadczył wirus HIV oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

       

                  Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony corocznie od 1988 roku, 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

       

      Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. Obecność Kokardki
      w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z wirusem HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

       

      Na stronie internetowej Krajowego Centrum do Spraw HIV/AIDS pod adresem aids.gov.pl znajdują się materiały poświęcone zagadnieniom związanym z HIV/AIDS. Do notatki dołączam link do krótkiego filku oraz  prezentację sanepid  poświęconą tej tematyce.

      https://www.youtube.com/watch?v=nNrswWyFZEQ&ab_channel=Niewiem%2Calesi%C4%99dowiem%21

     • KONKURS PLASTYCZNY „ZDROWIE NA TALERZU”.

     • Organizator konkursu : Wójt Gminy Mircze
      Współorganizatorzy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu
      Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu

       

      Cele konkursu :

      •  pobudzanie aktywności dzieci w zakresie zdobywania wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

      • zainteresowanie uczniów tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem;

      • uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.: spożywaniem
          nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów;

      •  rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów;

      • wzbogacanie warsztatu plastycznego poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się  różnorodnymi  formami  i technikami  plastycznymi.

       

      Adresaci konkursu :
      Uczniowie z  klas I-V uczący się w szkołach na terenie Gminy Mircze.

       

      Ramy czasowe:

      Konkurs trwać będzie od 20 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

       

      Zasady uczestnictwa:

      • Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie INDYWIDUALNEJ płaskiej lub przestrzennej pracy plastycznej – TALERZA pełnego kolorowych warzyw i owoców oraz zdrowych produktów. Talerz powinien zostać opatrzony hasłem zachęcającym wszystkich do zdrowego odżywiania;
      • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

       

       

      Technika wykonania:


      Kl. I-III – płaska praca plastyczna: pastel, kredki, farby, wydzieranka, wyklejanka, kolaż. (format: A3 lub A4),
      Kl. IV-V – przestrzenna praca plastyczna: modelina, plastelina, krepina,  bibuła marszczona , ( format: A3 lub A4).

       

       

      Informacje dodatkowe:

       

       

      1.Praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie pracy z następującymi informacjami:

      • imię i nazwisko autora, wiek
      • nazwa placówki, klasa
      • imię, nazwisko oraz tel. kontaktowy opiekuna

      2.Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka biorącego udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka.

      3.Zgoda na udział w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka  (według załączonego wzoru) powinna być dołączona do pracy przekazanej na konkurs  (w przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną powinien być dołączony scan podpisanej zgody).

      Kryteria oceny:

      • zgodność  z tematem konkursu i pomysłowość,
      • samodzielność i staranność wykonania,
      • oryginalność w wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych,
      • estetyka wykonania pracy.

      Termin i miejsce składania prac :

      1. Konkurs trwa do dnia 14.12. 2020 r.
      2. Pracę wraz ze zgodą:
      1. należy dostarczyć za pośrednictwem poczty na  adres : Gmina Mircze ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze; z dopiskiem konkurs plastyczny „ Zdrowie na talerzu”
      2. wrzucić do urny wystawionej przed urzędem gminy w godzinach 7.30- 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs plastyczny „ Zdrowie na talerzu”
      3. przesłać zdjęcie pracy na pocztę elektroniczną: gmina@mircze.pl  w tytule e-maila wpisując „Zdrowie na talerzu”.

      Koordynatorem konkursu jest p. Dorota Smoll.

      Uwagi końcowe:

      Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni 3  zwycięzców, w każdej grupie wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody a pozostali uczestnicy upominki.

      Pytania związane z organizacją konkursu proszę kierować na e- maila ddsmoll@gmail.com lub na tel. 846519015,  662292427.

      INFORMACJE NA TEMAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTANĄ UMIESZCZONE
      NA  STRONIE  INTERNETOWEJ GMINY MIRCZE
      ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ Z TERENU GMINY MIRCZE

       

      ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

       

       

      ………………..……….……………………                            ……………………………………

                   (imię i nazwisko rodzica, opiekuna)                                                                                (miejscowość, data)

       

       

      Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na udział, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz pracy konkursowej mojego dziecka : ..................................................................................................................................wiek……

      Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego „Zdrowie na talerzu” organizowanego przez Wójta Gminy Mircze,

      Publiczną Szkołę Podstawową w Mirczu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu.
      Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

       

      ………………..……….……………..……….

                                                                                                                                        (czytelny podpis rodzica, opiekuna)

       

     • REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „ STROFY O ZDROWIU”

     • Organizatorzy:

      -Wójt Gminy Mircze,

      -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu,

      -Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu (koordynatorki : p. Ewa Kot i p. Krystyna Bajerska)

       

      • CEL KONKURSU

       1. Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia, trzeźwości i abstynencji
       przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
       2. Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.
       3. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
       4. Uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami i agresją.
       5. Uzyskanie oryginalnych  prac literackich, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.
        
      • UCZESTNICY KONKURSU:

       - uczniowie klas VI-VIII uczący się w szkołach na terenie Gminy Mircze 

       

      PRACE KONKURSOWE:

      1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie wiersza związanego
      z przeciwdziałaniem agresji (słownej, fizycznej; plotka, internet, telefon…)
      lub uzależnieniom (np. narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynizm, komputer, itp.)
      w środowisku młodych ludzi, które będzie promowało życie wolne od przemocy
      i używek. Szczególny nacisk należy położyć na negatywne konsekwencje ich stosowania.
      2. Praca powinna zawierać:
      - minimum 4 wersy, maksymalnie 15 wersów.
      3. Praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie pracy z następującymi informacjami:

      • imię i nazwisko autora, wiek
      • nazwa placówki, klasa
      • imię, nazwisko oraz tel. kontaktowy opiekuna

      4. Prace należy wykonać indywidualnie.
      5. Każdy uczestnik ma prawo złożyć jedną pracę konkursową.
      6. Wiersze, które zostały skopiowane z Internetu, nie będą brały udziału w konkursie.
       

       

      1. PRZEBIEG KONKURSU
       Konkurs rozpoczyna się  20.12020 r., a kończy 14.12.2020 r.
       2.Prace należy przesłać do 14.12. 2020 r. 

      3.Prace wraz ze zgodą:

      1. należy dostarczyć za pośrednictwem poczty na  adres : Gmina Mircze ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze; z dopiskiem konkurs literacki „Strofy o zdrowiu”,
      2. wrzucić do urny wystawionej przed urzędem gminy w godzinach 7.30- 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs literacki „Strofy o zdrowiu”,
      3. przesłać na pocztę elektroniczną: gmina@mircze.pl  w tytule e-maila wpisując  konkurs literacki „Strofy o zdrowiu”.


      4. Komisja oceniać będzie:

      - profilaktyczny przekaz treści,

      - propagowanie zdrowego stylu życia w formie poetyckiej,

      - kreatywność, oryginalność i pomysłowość.

      5. Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni 3  zwycięzców. Zwycięzcy otrzymają nagrody a pozostali uczestnicy upominki.

      6. Najlepsze utwory zostaną zaprezentowane na stronach internetowych szkół i gminy.

       

      INFORMACJE NA TEMAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTANĄ UMIESZCZONE
      NA  STRONIE  INTERNETOWEJ GMINY MIRCZE
      ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ Z TERENU GMINY MIRCZE


      Pytania związane z organizacją konkursu proszę kierować na e- maile: kotewa1303@gmail.com ,  krystynabaje@gmail.com lub na tel. 846519015,  662292427      UWAGI KOŃCOWE:

      1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
      2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych
      na terenie szkoły.
      3. Konkurs jest realizowany w ramach wdrażania innowacji pedagogicznej .

                                                               Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!

       

       

      ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

       

       

      ………………..……….……………                                   ……………………………….

       (imię i nazwisko rodzica, opiekuna)                                                                                            (miejscowość, data)

       

       

      Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na udział, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz pracy konkursowej mojego dziecka : ..................................................................................................................................wiek……

      Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu literackiego „Strofy o zdrowiu” organizowanego przez Wójta Gminy Mircze,

      Publiczną Szkołę Podstawową w Mirczu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu.
      Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

       

      ………………..……….……………..……….

                                                                                                                                        (czytelny podpis rodzica, opiekuna)

    • Pasowanie Przedszkolaków
     • Pasowanie Przedszkolaków

     • Pasowanie na przedszkolaka  to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, która odbyła się

      23 października tego roku. 

      Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Złożyły uroczystą przysięgę. Pani Kasia z pomocą „niezwykłego misia” dokonała uroczystego „Aktu pasowania". Nie zabrakło życzeń i słodkich upominków oraz dyplomów i prezentów dla każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń dla dzieci.

     • Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie od 26. 10. 2020 r.

     • Punkt przedszkolny, oddział przedszkolny oraz klasy I-III będą brały udział w zajęciach stacjonarnych w placówce. Dla tej grupy dzieci bez zmian funkcjonować będzie stołówka szkolna, świetlica oraz dowozy.

      Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną, która będzie odbywała się przy pomocy aplikacji Microsofts Teams. W dniu 23 10 uczniowie zostali przeszkoleni jak pracować na tej platformie. Wszystkie zajęcia będą odbywały się według  planu zajęć ustalonego na początku roku, o tych samych godzinach. Uczniowie w  wiadomościach lub w terminarzu na Librusie będą otrzymywać linki do spotkań na poszczególne zajęcia.

      Na tej samej zasadzie będą odbywały się także wszystkie zajęcia specjalistyczne dla tej grupy uczniów.

      Nowe zasady funkcjonowania weszły w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada.

      Wszelkie problemy proszę zgłaszać do wychowawców poszczególnych klas.

      Dyrektor szkoły

      Dorota Miazga