• Myślę więc nie śmiecę

     • Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem " Myślę więc nie śmiecę". 

      Uczniowie naszej szkoły zebrali kilkanaście worków śmieci. Nazbierało się trochę. 🤔😉 

      A to tylko na poboczach. 🌏🧹🚮

     • Procedury bezpieczeństwa epidemicznego

     • Procedury  bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Wiszniowie  od 01.09.2021 roku

      Zasady organizacji zajęć w szkole.

      1. Uczniowie i pracownicy szkoły nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
      2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      3. Osoby wchodzące do budynku muszą zdezynfekować  ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
      4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
      6. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
      7. W razie zauważenia u dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować dziecko, zapewniając dystans min. 1,5 m między uczniem/ a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
      8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1    osobę (uczniów i nauczycieli
      10. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
      11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      12.  Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
      13.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)  co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i przerwy,  a także w dni wolne od zajęć.

       

      1. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      3. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
      4. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      5. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      6. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
      7. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
      8. Zajęcia poszczególnych grup/klas rozpoczynają się i kończą się z różnicą 5 minut ?.
      9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      10. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
      11. Uczniowie wchodzą do szatni zachowując odpowiedni dystans
      12. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
      13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
      14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
      16. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
      17. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  i w wyznaczonych obszarach.
      18. Na początku roku szkolnego należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      19. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
      20. Uczniowie korzystają z szatni w różnych godzinach. Dojeżdżający z podziałem na grupy: chłopcy, dziewczynki. Przy wejściu do szatni korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
      21. Uczniowie korzystający z filii biblioteki publicznej stosują się do zasad obowiązujących w bibliotece.

       

       

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

       

      1. Szkoła zaopatrzona jest w płyny do dezynfekcji i instrukcje mycia rąk.
      2. Przy wejściu głównym udostępnione są  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
      3. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk  wyposażone we właściwe płyny dezynfekcyjne do rąk oraz umieszczona jest informacja o sposobie  i Wyznaczona osoba z personelu sprawdza czy wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz monitoruje czy nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
      4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek  regularnego  mycia rąk wodą z mydłem.
      5. Nauczyciele  dopilnowują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      6. Codzienne prac porządkowe podlegają procesowi monitorowania, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników - za czynności monitorowania odpowiada kierownik gospodarczy.
      7. Proces dezynfekcji, przeprowadza się  ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
      8. Należy  ściśle przestrzegać  czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji – czas określony jest przez producenta lub wykonawcę dezynfekcji.
      9. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
      10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

      11. Toalety dezynfekowane są na bieżąco.

      Gastronomia

      1. Przy organizacji żywienia w szkole zapewnia się odległość stanowisk pracy 1,5 m
      2. Pracownicy wyposażeni zostają w środki ochrony osobistej
      3. Zwraca się szczególną uwagę  na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      4. Posiłki dla uczniów wydawane są zmianowo.
      5. Po każdej grupie wykonuje się czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów  i poręczy krzeseł.
      6. Wprowadza się obowiązek dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. W przypadku usługi zewnętrznej hurtownie, dostawcy.
      7. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

       

      1. Naczynia wielorazowe i sztućce poddaje się procesowi mycia w zmywarkach z  dodatkiem detergentu w temperaturze min.  60°C lub je wyparza.
      2. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
      3. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
      4. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.

       

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

       

      1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
      2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Wiszniowie  niezależnie od formy zatrudnienia.
      3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkoły.
      4. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
      5. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

      1)   duszność,

      2)   stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

      3)   objawy przeziębieniowe,

      4)   gorączka,

      5)   kaszel,

      6)   duszności i kłopoty z oddychaniem,

      7)   bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

      nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę

      1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.
      2. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach.
      3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
      4. W sytuacji opisanej w pkt 9, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
      5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
      6. Zadania określone w pkt 11, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
      7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
      8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
      9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
      10. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
      11. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów a następnie odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
      12. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
      13. W sytuacji opisanej w pkt 16, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
      14. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
      15. Zadania określone w pkt 20, wykonuje opiekun grupy/klasy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
      16. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci  i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane   o zakażenie.
      17. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 22, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
      18. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
      19. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
      20. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych

      z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

      1. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
      2. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
     • Wycieczka do Lublina

     • 18 czerwca odbyła się wycieczka do Lublina, w której udział wzięli uczniowie klas VI, VII, VIII. Główne punkty zwiedzania to : Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz lubelską starówka

      Uczniowie poznali historię naszego regionu oraz przyjemnie spędzili czas na Krakowskim Przedmieściu. Zapraszamy do galerii.

     • Rajd Rowerowy

     • 14 czerwca odbył się rajd rowerowy, Trasa rajdu: Wiszniów, Mołożów, Mietkie Kol. Modryń, Mircze, Smoligow, Wereszyn, Wiszniów. Pogoda była kapryśna, ale humory dopisywały.

    • Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV – VIII w okresie od 17.05.2021r. do 30.05 2021r.
     • Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV – VIII w okresie od 17.05.2021r. do 30.05 2021r.

     • Poniedziałek 17.05.2021 -  klasy VI i VIII zajęcia stacjonarne, klasy IV, V i VII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Wtorek 18.05.2021 -  klasy IV i VI zajęcia stacjonarne, klasy V, VII i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Środa 19.05.2021 -  klasy V i VII zajęcia stacjonarne, klasy VI, VI i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Czwartek 20.05.2021 -  klasy IV, V i VIII zajęcia stacjonarne, klasy VI i VII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Piątek 21.05.2021 -  klasy, IV i VII zajęcia stacjonarne, klasy V, VI i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      Poniedziałek 24.05.2021 -  klasy V i VII zajęcia stacjonarne, klasy IV, VI i VIII zajęcia w formie zdalnej.

       

      25. 05. 2021 – 27. 05.2021 – egzamin ósmoklasisty – dni dodatkowo wolne.

       

      Piątek 28.05.2021 -  klasy, VI i VIII zajęcia stacjonarne, klasy IV, V i VII zajęcia w formie zdalnej.

     • Harmonogram nauki w systemie hybrydowym w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Wiszniowie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.

     • Poniedziałek, 26.04 – klasa I zajęcia stacjonarne w szkole, klasa II i III zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Wtorek, 27.04. – klasa II zajęcia stacjonarne w szkole, klasa I i III zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Środa, 28.04. – klasa III zajęcia stacjonarne w szkole, klasa I i II zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Czwartek 29.04  – klasa I zajęcia stacjonarne w szkole, klasa II i III zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Piątek 30.04. – dzień wolny szkoły.

    • NASZE PRZEDSZKOLE
     • NASZE PRZEDSZKOLE

     • W związku z trwającą rekrutacją do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiszniowie serdecznie zapraszamy dzieci urodzone w 2016, 2017 i 2018 roku z obwodu SP W Wiszniowie ( Tuczapy, Mołożów, Mołożów Kolonia, Stara Wieś, Radostów, Wereszyn, Wiszniów).

      Zapraszamy do naszego Przedszkola

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

      Link

       

      Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
      w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mircze na rok szkolny 2021/2022

      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na terenie Gminy Mircze wychowanie przedszkolne może być realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – punktach przedszkolnych.

      Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
      z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

      Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

       

      Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
      w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

       

      Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz
      dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

      Informacje ogólne

      • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Mircze:

      -        dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015),

      oraz

      -        dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

      • Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat
      • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Mircze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli oddział przedszkolny/punkt przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.
       • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny lub przy której utworzono punkt przedszkolny.
       • ·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
        w harmonogramie.
       • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacji.

      Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym (2020/2021)

      W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

      • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
      • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane oddziały przedszkolne/punkty przedszkolne według swoich preferencji w porządku
       od najbardziej do najmniej preferowanej. Oddział przedszkolny/punkt przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest  oddziałem przedszkolnym/punktem przedszkolnym pierwszego wyboru.
      • Rodzice/prawni opiekunowie:

      -         pobierają wniosek w dowolnej szkole,

      -         wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole w której mieści się oddział przedszkolny/punkt przedszkolny  pierwszego wyboru,

      • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
      • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na kolejność przyjęć
      • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej szkole wskazanej we wniosku.
      • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

      -         żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

      -         zwrócić się do Wójta Gminy, o potwierdzenie okoliczności zawartych
      w oświadczeniach.

      • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
      • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

      -         w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

      -         w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny/punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r., tzw. kryteria samorządowe.

      • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
       do przyjęcia.
      • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
       do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
       do przedszkola/szkoły.
       • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
      • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

      -         wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
      do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

      -         wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

      Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

      W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

      ­    kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

      oraz

      ­    kryteria określone w uchwale nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia
      24 marca 2017 r.,tzw. kryteria samorządowe.

       

      L.p.

      Kryteria

      Liczba punktów

      Kryteria ustawowe

      brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

      1.

      Wielodzietność rodziny kandydata*

      Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

       

       

      2.

      Niepełnosprawność kandydata

      3.

      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

      4.

      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

      5.

      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

      6.

      Samotne wychowywanie kandydata
      w rodzinie**

      7.

      Objęcie kandydata pieczą zastępczą

      Kryteria samorządowe -

      brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

      1.

      Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie

      stacjonarnym. Kryterium stosuje się również do rodzica który samotnie wychowuje kandydata.

      10

      2.

      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w tej

      szkole podstawowej lub tej samej szkoły podstawowej, przy której utworzono punkt przedszkolny lub

      funkcjonuje oddział przedszkolny

      8

      3.

      Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie

      stacjonarnym

      4

      * Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

      ** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
      z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

       

      Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

      1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

      (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

      1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

      2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
      z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

      3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

      4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
      z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.). 

       Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
      za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Mircze z dnia
       24 marca 2017 r.)

      1. Zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę;

      2. Pobieranie nauki w systemie stacjonarnym - zaświadczenie z uczelni (szkoły);

      3. Prowadzenie działalności gospodarczej – oświadczenie rodziców.

       

      Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

      Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego będą dostępne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze.

      Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników szkół.

      Numery telefonów do szkół:

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu: 846519058

      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: 846519703

      Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kryłowie: 846519815 

       

      REKRUTACJA DO I KLASY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE

      http://www.mircze.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=217&menu=2&dzialy=2&typ=13&akcja=artykul&artykul=3550

      Informacje ogólne

      Do klas I przyjmowane są:

      - dzieci 7 letnie (urodzone w 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym,

      - dzieci 6 letnie (urodzone w 2015) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

      Zasady przyjęć

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są bez przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa)

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

      Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      Kandydaci spoza obwodu

      Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział                                 w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę referencji.

      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

      Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają w szkole.

      • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r.,  oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
      • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
      • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
      • Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenia woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
      • Komisja rekrutacyjna:

      - przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

      - podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

      • Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

      - złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

      - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      - złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

       

      Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

      dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

      Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr XIII/205/2017 Rady Gminy Mircze z dnia 24 marca 2017 r.

      Lp.

      Kryteria

      Liczba punktów

      1.

      Kandydat uczęszczał do punktu przedszkolnego utworzonego przy danej szkole podstawowej lub oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

       

      10

      2.

      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej, bądź do oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego utworzonego przy tej samej szkole podstawowej

       

      8

      3.

      Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Mircze

       

      6

       

      Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

      1)      w zakresie pkt 1 – potwierdza dyrektor szkoły;

      2)      w zakresie pkt 2 – potwierdza dyrektor szkoły;

      3)      w zakresie pkt 3 – oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Mircze

      Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

       

       

      Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach.

      Numery telefonów do szkół:

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu: 846519058

      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: 846519703

      Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kryłowie: 846519815

       

       

     • Kopernik i jego odkrycia - konkurs.

     • Z okazji Dnia Patrona ogłaszamy konkursy:

      Konkurs graficzny: (klasy 4-6) - (do wyboru):

      • wykonaj w dowolnym programie graficznym plakat-mapę myśli o wszechstronności i wykształceniu Kopernika

      • lub folder/ulotkę „Dlaczego warto uczyć się w szkole imieniem Kopernika?”

      Konkurs dla 7-8:

      • wykonaj animację komputerową na temat: (dowolność)

      - „Podróż na inną planetę”

      - „Wędrówka planet”

      Konkurs literacki:

      „ Gdyby Kopernik żył w XXI w. to….”- praca wykonana w programie word (ilość słów 150-200).

      WSZYSTKIE PRACE PROSZĘ ODSYŁAĆ NA ADRES MAILOWY: wiszinowszkola@gmail.com DO 19 lutego.

       

      Klasy młodsze również znajdą coś dla siebie:

      Będziecie pracować w szkole, ale można już pomyśleć o tym, jak ta praca ma wyglądać:

      Klasa 0 i I - plakat: myśl przewodnia „Kopernik i jego odkrycia”

      Klasa II-III rzeźba z masy solnej - wybór: twarz Kopernika, układ słoneczny, instrumenty i urządzenia używane przez uczonego.

      Życzymy owocnej pracy!

     • Andrzejki - magiczny dzień wróżb i wesołej zabawy w naszym przedszkolu.

     • Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki, od bardzo dawna są tradycyjnym dniem wróżb. Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości i o tym, co je czeka w najbliższym czasie. My również chcieliśmy poznać uroki wróżb i właśnie z tego powodu, 27 listopada 2020 r., wzięliśmy udział w zabawie andrzejkowej.

       

      Przychodząc tego dnia do przedszkola, każdy przedszkolak założył odświętny strój. Sale zostały udekorowane balonami, rysunkami  duszków, czarnych kotów, czarownic, które wykonały dzieci z przedszkola i zerówki.

      Nastrojowa muzyka, tańce, dekoracje oraz poczęstunek wprowadził nas w świat zabawy. Wspólnie z kolegami i koleżankami z zerówki wróżyliśmy i czarowaliśmy , by poznać to, co czeka nas w przyszłości.

      Bawiliśmy się naprawdę wyśmienicie.

    • „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”
     • „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruje”

     •  

                  Światowy Dzień Walki z AIDS to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
       Jest to dzień bardzo szczególny, nie tylko promujący walkę z AIDS, ale także czas w którym myślimy o bliskich i przyjaciołach, których doświadczył wirus HIV oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

       

                  Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony corocznie od 1988 roku, 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

       

      Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. Obecność Kokardki
      w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z wirusem HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

       

      Na stronie internetowej Krajowego Centrum do Spraw HIV/AIDS pod adresem aids.gov.pl znajdują się materiały poświęcone zagadnieniom związanym z HIV/AIDS. Do notatki dołączam link do krótkiego filku oraz  prezentację sanepid  poświęconą tej tematyce.

      https://www.youtube.com/watch?v=nNrswWyFZEQ&ab_channel=Niewiem%2Calesi%C4%99dowiem%21

     • KONKURS PLASTYCZNY „ZDROWIE NA TALERZU”.

     • Organizator konkursu : Wójt Gminy Mircze
      Współorganizatorzy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu
      Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu

       

      Cele konkursu :

      •  pobudzanie aktywności dzieci w zakresie zdobywania wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

      • zainteresowanie uczniów tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem;

      • uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.: spożywaniem
          nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów;

      •  rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów;

      • wzbogacanie warsztatu plastycznego poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się  różnorodnymi  formami  i technikami  plastycznymi.

       

      Adresaci konkursu :
      Uczniowie z  klas I-V uczący się w szkołach na terenie Gminy Mircze.

       

      Ramy czasowe:

      Konkurs trwać będzie od 20 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

       

      Zasady uczestnictwa:

      • Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie INDYWIDUALNEJ płaskiej lub przestrzennej pracy plastycznej – TALERZA pełnego kolorowych warzyw i owoców oraz zdrowych produktów. Talerz powinien zostać opatrzony hasłem zachęcającym wszystkich do zdrowego odżywiania;
      • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę

       

       

      Technika wykonania:


      Kl. I-III – płaska praca plastyczna: pastel, kredki, farby, wydzieranka, wyklejanka, kolaż. (format: A3 lub A4),
      Kl. IV-V – przestrzenna praca plastyczna: modelina, plastelina, krepina,  bibuła marszczona , ( format: A3 lub A4).

       

       

      Informacje dodatkowe:

       

       

      1.Praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie pracy z następującymi informacjami:

      • imię i nazwisko autora, wiek
      • nazwa placówki, klasa
      • imię, nazwisko oraz tel. kontaktowy opiekuna

      2.Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka biorącego udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka.

      3.Zgoda na udział w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka  (według załączonego wzoru) powinna być dołączona do pracy przekazanej na konkurs  (w przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną powinien być dołączony scan podpisanej zgody).

      Kryteria oceny:

      • zgodność  z tematem konkursu i pomysłowość,
      • samodzielność i staranność wykonania,
      • oryginalność w wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych,
      • estetyka wykonania pracy.

      Termin i miejsce składania prac :

      1. Konkurs trwa do dnia 14.12. 2020 r.
      2. Pracę wraz ze zgodą:
      1. należy dostarczyć za pośrednictwem poczty na  adres : Gmina Mircze ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze; z dopiskiem konkurs plastyczny „ Zdrowie na talerzu”
      2. wrzucić do urny wystawionej przed urzędem gminy w godzinach 7.30- 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs plastyczny „ Zdrowie na talerzu”
      3. przesłać zdjęcie pracy na pocztę elektroniczną: gmina@mircze.pl  w tytule e-maila wpisując „Zdrowie na talerzu”.

      Koordynatorem konkursu jest p. Dorota Smoll.

      Uwagi końcowe:

      Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni 3  zwycięzców, w każdej grupie wiekowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody a pozostali uczestnicy upominki.

      Pytania związane z organizacją konkursu proszę kierować na e- maila ddsmoll@gmail.com lub na tel. 846519015,  662292427.

      INFORMACJE NA TEMAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTANĄ UMIESZCZONE
      NA  STRONIE  INTERNETOWEJ GMINY MIRCZE
      ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ Z TERENU GMINY MIRCZE

       

      ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

       

       

      ………………..……….……………………                            ……………………………………

                   (imię i nazwisko rodzica, opiekuna)                                                                                (miejscowość, data)

       

       

      Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na udział, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz pracy konkursowej mojego dziecka : ..................................................................................................................................wiek……

      Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego „Zdrowie na talerzu” organizowanego przez Wójta Gminy Mircze,

      Publiczną Szkołę Podstawową w Mirczu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu.
      Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie.

       

      ………………..……….……………..……….

                                                                                                                                        (czytelny podpis rodzica, opiekuna)