• Informacja dla rodziców

     • Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 września o godz. 8.00 Mszą Świętą w kościele.

      Następnie o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami klas (bez części oficjalnej na korytarzu).

      Uczniowie klas I-IV mogą przyjść z  jednym rodzicem, pozostali bez rodziców. Spotkanie uczniów w salach odbędzie się wg harmonogramu:

      Klasa                                                   Wychowawca                                  Sala lekcyjna

      PP                                                   Katarzyna Powęska                            swoja dolny korytarz

      0                                                      Elżbieta Gardzioła                               swoja dolny korytarz

      I                                                       Edyta Wikło                                         sala przy szatni z lewej strony

      II                                                     Jolanta Kowalczuk                               swoja przy szatni z prawej strony

      III                                                    Monika Kuźniarska                               swoja dolny korytarz

      IV                                                    Małgorzata Jóźwiak                             pracownia komputerowa

      V                                                     Aneta Demczuk-Tymecka                    pracownia komputerowa

      VI                                                    Paweł Pacaj                                         swoja

      VII                                                   Andrzej Lizun                                    pierwsza sala przy pokoju nauczycielskim

      VIII                                                  Iwona Bełz                                         druga sala od pokoju nauczycielskiego

       

       

      Na stronie szkoły i librusie umieszczone są procedury bezpieczeństwa.

      Prosimy o zapoznanie się z procedurami  i postępowania ściśle wg wytycznych.

     • Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Wiszniowie od 01.09.2020 r.

     • Zasady organizacji zajęć w szkole.

      1. Uczniowie i pracownicy szkoły nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
      2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      3. Osoby wchodzące do budynku muszą zdezynfekować  ręce w wyznaczonych miejscach (przy  drzwiach) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
      4. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
      5. W razie zauważenia u dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować dziecko, zapewniając dystans min. 1,5 m między uczniem a innymi osobami. Następnie zawiadomić telefonicznie dyrektora i przekazać ucznia osoba wyznaczonej, która niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
      6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1  osobę (uczniów i nauczycieli).
      8. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
      9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      10.  Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
      11.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
      15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      17. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
      18. Zajęcia poszczególnych grup/klas rozpoczynają się i kończą się z różnicą 5 minut.
      19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      20. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
      21. Uczniowie wchodzą do szatni zachowując odpowiedni dystans.
      22. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
      23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
      24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
      26. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
      27. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  i w wyznaczonych obszarach. Osoby niebędące rodzicem/opiekunem będą rejestrowane przy wejściu (z adresem i numerem tel.)
      28. Na początku roku szkolnego należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      29. Uczniowie korzystają z szatni w różnych godzinach. Dojeżdżający z podziałem na grupy: chłopcy, dziewczynki. Przy wejściu do szatni korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
      30. Uczniowie korzystający z filii biblioteki publicznej stosują się do zasad obowiązujących w bibliotece.

       

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

       

      1. Szkoła zaopatrzona jest w płyny do dezynfekcji i instrukcje mycia rąk.
      2. Przy wejściu głównym udostępnione są  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
      3. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk  wyposażone we właściwe płyny dezynfekcyjne do rąk oraz umieszczona jest informacja o sposobie  i Wyznaczona osoba z personelu sprawdza czy wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz monitoruje czy nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
      4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek  regularnego  mycia rąk wodą z mydłem.
      5. Nauczyciele  dopilnowują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      6. Codzienne prace porządkowe podlegają procesowi monitorowania, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników - za czynności monitorowania odpowiada kierownik gospodarczy.
      7. Proces dezynfekcji, przeprowadza się  ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
      8. Należy  ściśle przestrzegać  czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji – czas określony jest przez producenta lub wykonawcę dezynfekcji.
      9. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
      10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      11.  Toalety dezynfekowane są na bieżąco.

       

      Gastronomia

      1. Przy organizacji żywienia w szkole zapewnia się odległość stanowisk pracy 1,5 m
      2. Pracownicy wyposażeni zostają w środki ochrony osobistej
      3. Zwraca się szczególną uwagę  na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      4. Posiłki dla uczniów wydawane są zmianowo.
      5. Po każdej grupie wykonuje się czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów  i poręczy krzeseł.
      6. Wprowadza się obowiązek dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. W przypadku usługi zewnętrznej hurtownie, dostawcy.
      7. Naczynia wielorazowe i sztućce poddaje się procesowi mycia w zmywarkach z  dodatkiem detergentu w temperaturze min.  60°C lub je wyparza.
      8. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
      9. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.

       

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

       

      1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
      2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Wiszniowie  niezależnie od formy zatrudnienia.
      3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkoły.
      4. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
      5. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

      1)   duszność,

      2)   stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

      3)   objawy przeziębieniowe,

      4)   gorączka,

      5)   kaszel,

      6)   duszności i kłopoty z oddychaniem,

      7)   bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

      nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę

      1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.
      2. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach.
      3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
      4. W sytuacji opisanej w pkt 3, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
      5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
      6. Zadania określone w pkt 5, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
      7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
      8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
      9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
      10. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z ze szkoły/ przedszkola. Uczeń zostaje niezwłocznie odsunięty od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów a następnie odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
      11. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
      12. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
      13. Zadania określone w pkt 12 , wykonuje opiekun grupy/klasy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
      14. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci  i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
      15. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 16, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
      16. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
      17. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
      18. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych

      z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

      1. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
      2. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt 21, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej w Wiszniowie.

       

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

       

      Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym poniżej podajemy harmonogram rozpoczęcia roku i przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym.

      Godzina 8.00  - Msza święta.

                  Godzina 9.00  - Spotkania w szkole.

      Uczniowie przyjeżdżają, przychodzą do szkoły i gromadzą się w wyznaczonym miejscu i unikają zbędnego przemieszczania się, posiadają własny notatnik i długopis.

      Parter:

      zerówka i przedszkole ( sale obok stołówki)

      klasa III – sala przy sali gimnastycznej

      I piętro:

      • klasa VII - sala obok pokoju nauczycielskiego
      • klasa VIII  - II sala od pokoju nauczycielskiego
      • klasa VI -  w swojej dawnej klasie
      • klasa IV i  V – pracownia informatyczna
      • klasa II – ostatnia klasa po prawej stronie
      • klasa I – przy szatni po lewej stronie

       

      Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi!

      Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Przy wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną procedurą.

      Prosimy bezpośrednio iść do wyznaczonej sali!

      Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I- IV na spotkanie z wychowawcami klas. Obowiązuje zasada jedno dziecko jeden rodzic. Jeśli nie można zachować dystansu społecznego  (1,5 metra) rodziców obowiązują maski ochronne.

                  Uczniowie klas starszych przychodzą bez rodziców!    

       

      Uwaga uczniowie dojeżdżający!

      1 września autobus i bus szkolny przejadą wyznaczoną trasą zabierając chętnych uczniów.

      Odbędzie się tylko  I kurs - na godz. 8,00.  Godziny odjazdu przekazane zostaną 31 sierpnia.

      Proszę śledzić informacje na Facebooku, stronie szkoły i librusie.

       

      Na Facebooku, stronie szkoły i librusie zostaną również zamieszczone procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały od 1 września.

      Prosimy o  dokładne zapoznanie się z nimi

       

     • Deklaracje dla Rodziców:

     • Szanowni Rodzice,


        Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły od dnia 25 maja 2020r.

      Szkoła  będzie czynne w godzinach 8 – 15 w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi dla klas I-III szkoły. Proces nauczania kontynuować będziemy w formule on-line w czasie pobytu dziecka w domu.  Od 25 maja będą odbywały się również konsultacje dla uczniów klas 8 oraz od 01 czerwca  konsultacje dla klas I-VII

      W związku z powyższym należy złożyć deklarację chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych-wychowawczych z elementami dydaktycznymi oraz konsultacji

      Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły www.spwiszniow.edupage.org oaz na librusie w zakładce - organizacja szkoły - pliki szkoły. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły sp_wiszniow@poczta.fm lub za pomocą dziennika elektronicznego bądź do wychowawców klas na dzień przed posłaniem dziecka  
      W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole.
      Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.
      Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
        Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
      W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole. 
      Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 
      Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r-07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest  
      z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
        Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych, konsultacji, zajęć rewalidacyjnych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić,    że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

      Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

      Dyrektor szkoły
      ………………………….
                     

      Więcej w  zakładce - o szkole - dokumenty szkolne

     • Dni wolne od zajęć

     • 30 kwietnia i 4 maja w naszej szkole są dniami dodadkowo wolnymi  od zajęć, w związku z tym, w tych dniach  zawieszone jest zdalne nauczanie.

     • Wesołego Alleluja!

     • Niech ten czas wniesie do naszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję…

       

      Spokojnych, radosnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich Uczniów, Rodziców i Pracowników naszej szkoły. Wesołego Alleluja!

     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

     • Zarządzenie Nr 5/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiszniowie

      z dnia 25 marca 2020 r.

       

      w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

       

      W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty

      Na podstawie:

       

      • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
      • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
      • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
      • Statutu Szkoły Szkoły Podstawowej w Wiszniowie

       

       

      w celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do:

       

       

      §1

      Organizacji nauczania na odległość tzw. e-learningu

       

      1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.
      2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
      1. kontakt za pomocą dziennik elektronicznego librus,
      2. kontakt e-mail na adres: sp_wiszniow@poczta.fm
      3. kontakt telefoniczny: tel. 501620794, 579470610
      4. kontakt za pomocą komunikatora: Messenger, WhatsApp.
      1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli w terminie do 25 marca 2020 r., aby jednoznacznie określili za pomocą, jakich narzędzi zdalnych, e-learningu będą realizować podstawę programową oraz, w jaki sposób będę kontaktować się z uczniami – informacje proszę przekazać drogą e-mailową na adres e-mailowy szkoły.
      2. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.
      3. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych do dnia 24 marca 2020r. (niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej - treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).
      4. Od 25 marca 2020 r. zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
      5. Zalecam aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
      1. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
      2. Nakazuje wszystkim nauczycielom do dnia 25 marca 2020 r. do godziny 12.00 aby określi, na jakich warunkach będą realizować zdalne konsultacje merytoryczne – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (WhatsApps, messanger).
      3. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
      4. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
      5. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

       

      § 3

      Obowiązki wychowawców w zakresie e-learningu

       

      1. Wychowawca ma obowiązek:
      1. ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
      2. wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,
      3. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
      4. wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

       

       

       

      § 4

      Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

       

      1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.
      2. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
      3. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.
      4. Szczegółowe obowiązki pedagoga szkoły określa załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

       

      § 5

      Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji

       

      1. Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie.
      2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do stawienia się w zakładzie pracy.
      3. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem szkoły są: telefon 501620794, 579470610 e-mail: sp_wiszniow@poczta.fm Dopuszcza się po wcześniejszym ustaleniu także kontakt za pomocą komunikatorów społecznych (WhatsApps, Messanger).
      4. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym.
      5. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

       

       

      § 6

      Zasady współpracy szkoły z sanepidem

       

      1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
      2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
      3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
      4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
      5. Dyrektor szkoły-placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

       

       

       

       

      § 7

      Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

       

      1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.
      2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
      3. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.
      4. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

       

      § 8

      Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

       

      1. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
      2. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

       

      § 9

      Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

       

      1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, egzaminy semestralne przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty).
      2. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i semestralnych w czasie trwania epidemii określa załącznik nr 4.

       

      § 10

      Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

       

      1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
      2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr

       

      § 11

      Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

       

      1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą.
      2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.
      3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
      4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową lub poprzez e-dziennik.

       

       

      §12

      Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania

       

      1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
      2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 5

       

       

       

       

       

      § 16

       

      Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

       

      1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
      2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców prawnychopiekunów o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
      3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 7.

       

      § 17

      Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

       

      1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
      2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 8.

       

       § 18

      Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

       

      1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
      2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 9.

       

       

      § 19

      Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

       

      1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
      2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
      3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 10.

      § 20

      Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

       

       

      1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
      2. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii dyrektor powołuje zespół zarządzania kryzysowego.
      3. W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii. Są: to Pani Małgorzata Jóźwiak, Pani Agnieszka Marciniuk -  pedagog szkolny oraz Pani Czesława Nowosad -  inspektor bhp
      4. Nauczyciele wychowawcy zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
      5. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
      6. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).
      7. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora szkoły  lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;
      8. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;
      9. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
      10. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
      11. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.:
      1. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metr, promować zatwierdzanie spraw przez Internet.
      2. promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
      3. upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły/placówki mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
      4. umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
      5. wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).
      6. zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
      7. zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

      - powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,

      - wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

      1. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

      800 190 590

      1. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem, lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Hrubieszowie

       

      Adresy stron z których czerpiemy informację:

      www.gis.gov.pl

      www.mz.gov.pl

      www.men.gov.pl

      www.gov.pl

      www.kuratorium.lublin.pl

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

      Wiszniów, dn. 25.03.2020r.

      Podpis dyrektora szkoły

       

      Wykaz załączników:

      • Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
      • Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
      • Załącznik nr 3 Obowiązki pedagoga/pscyhologa szkolnego w czasie trwania nauczania zdalnego.
      • Załącznik nr 4 Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
      • Załącznik nr 5 Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
      • Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
      • Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
      • Załącznik nr 8 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
      • Załącznik nr 9 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

       

       

       

       

       

      Załącznik nr 1

      Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami

       1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
       2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
      • e-dziennika
      • poczty elektronicznej e-maili
      • telefonów komórkowych i stacjonarnych
      • komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger
       1. Nauczyciel jest dostępny dla rodziców do godziny 15.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Załącznik nr 2

      Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania

      1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
      1. dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
      2. dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
      3. inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
      1. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji (wzór raportu poniżej). Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

       

      Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………….

      Nauczany przedmiot: …………………………………………

      Data sporządzenia raportu:…………………………………………

       

      Karta monitorowania pracy zdalnej z uczniem w czasie zawieszenia zajęć

      W publicznej szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernikaw Wiszniowie

      W okresie od  ………………..   do   ……………………….

      Data

      Klasa

      Temat lekcji

      Treści z podstawy programowej

      Sposób realizacji/ narzędzia informatyczne

      Uwagi

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                                                                                 …………………………….

                                                                                                                                                             podpis nauczyciela

      Załącznik nr 3

      Obowiązki pedagoga szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

       1. Pedagog szkolny ma obowiązek:
      1. ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,
      2. organizowania konsultacji online,
      3. świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
      1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
      2. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
      3. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
      4. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
      5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
      1. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

       

      Załącznik nr 4

      Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty

      1.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniego-wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na skrzynkę podawczą szkoły:  adres e-mail: sp_wiszniow@poczta.fm

      2.    Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia lub ucznia.

      3.    Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom.

      4.    Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica.

      5.    Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.

      6.    Egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

      8.    W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.

      9.    Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      10.  Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.

      12.  W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń/słuchacz na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.

      13.  Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.

      14.  W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

       

       

       

       

       

       

       

      Załącznik nr 5

      Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania

      1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
      2. Nauczyciele przekazują do zatwierdzenia dyrektorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
      3. Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie pracy na odległość.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Załącznik nr 6

      Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

      1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
      2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
      3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
      4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
      5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
      6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
      7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

       

       

      Załącznik nr 8

      Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

      1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
      2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
      3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
      4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
      5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
      6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
      7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
      8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
      9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

       

       

      Załącznik nr 9

      Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

       

      1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
      2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
      3. Zespół powołuje przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły.
      4. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
      5. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
      6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
      7. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
      8. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
      9. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
      10. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.
      11. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki.
      12. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową lub poprzez e-dziennik.

       

       

      Załącznik nr 10

       

      Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

       

      1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
      2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
      3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
      4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
      5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
      1. wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć sprzęt komputerowy,
      2. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
      1. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkownania komputerów).
      2. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
      3. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
      4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

       

       

       

       

      Bezpieczne korzystanie z Internetu

      1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. I-III oraz uczniów niepełnosprawnych.
      2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
      3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
      4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
      5. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
      6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

      Zasady korzystania z poczty elektronicznej

      1. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
      2. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
      3. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
      4. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
      5. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
      6. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
      7. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
      8. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
      9. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
      10. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
      11. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
      12. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
      13. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

       

       

       

     • Uwaga!

     • Szanowni  Rodzice i Uczniowie

       

      Zgodnie z decyzją władz państwowych zajęcia w Szkole Podstawowej w Wiszniowie  oraz punkcie przedszkolnym będą zawieszone na 2 tygodnie (do 25 marca 2020 r.).  12 i 13 marca  to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Nie zapewniamy jednak dowozu w te dni.  Rodzice, którzy nie mogą zapewnić uczniom opieki proszeni są o dowiezienie ich do szkoły.  Od poniedziałku 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły i przedszkola.

       

      Rodzicu

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       

      Uczniu

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       

     • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

     • W dniu 19.12.2019r. w hali OSiR w Hrubieszowie odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców zorganizowany przez Szkolny Związek Sportowy.Bardzo dobrze zaprezentowali sie w nim nasze drużyny, a szególnie dziewczęta starsze, które wygrały pokonując Hrubieszów 7:0. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Powiatowego w Hrubieszowie. Do zawodów przystąpiło 10 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Dla każdego uczestnika czekał słodki upominek od Św. Mikołaja. 

     • Moda na odblaski

     • Na przełomie października i listopada 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirczu oraz Szkole Podstawowej w Wiszniowie uczniowie z klas V i VI przygotowywali elementy odblaskowe w ramach konkursu "Moda na odblaski". Organizatorem konkursu był Wydział Ruchu Drogowego w KWP w Lublinie. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa. Zadaniem uczniów było przedstawienie kreatywnego pomysłu na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, poprzez wykonanie stroju praktycznego i estetycznego oraz przyjaznego dzieciom zawierającego elementy odblaskowe. Uczniowie przygotowywali elementy odblaskowe pod opieką nauczyciela p. Doroty Smoll. W dniu 19 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Wiszniowie odbył się pokaz mody odblaskowej.
      Koordynatorem tego wydarzenia była pedagog p. Agnieszka Marciniuk. Prezentacje uczniów oceniało jury: asp. Piotr Skurski dzielnicowy Posterunku Policji w Dołhobyczowie, Dyrektor szkoły p. Dorota Miazga i nauczyciel p. Dariusz Smoll. Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród publiczności, którą tworzyli uczniowie z klas I-IV. Grupy prezentowały pokaz do wybranych utworów muzycznych.
      W pokazie wystąpiły 3 drużyny:

      Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu klasa V w składzie: Nina Talarowska kl. Va, Kamila Kuta kl.Va, Aleksandra Kondraciuk Va, Zuzanna Sołoducha Vb, Zuzanna Jonasz Vb.

      Szkoła Podstawowa w Wiszniowie 2 drużyny: klasa V w składzie: Daria Adamczuk, Aleksandra Laskowska, Laura Mielniczuk, Barbara Sobczuk, Roksana Jaśkiewicz, Tomasz Lipski oraz

      klasa VI :Małgorzata Broda, Kinga Tabaka, Zuzanna Grabczuk, Oliwia Jędra, Wiktoria Głuch.

      W ocenie jury najlepiej zaprezentowała się drużyna klasy V z Wiszniowa. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, upominki z KPP w Hrubieszowie oraz p. Dyrektor Doroty Miazgi.

      Gratulujemy zwycięzcom i dziekujemy wszystkim drużynom za przygotowanie ciekawych prezentacji.

       

      Organizatorzy p. Dorota Smoll i p. Agnieszka Marciniuk