• Deklaracje dla Rodziców:

     • Szanowni Rodzice,


        Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły od dnia 25 maja 2020r.

      Szkoła  będzie czynne w godzinach 8 – 15 w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi dla klas I-III szkoły. Proces nauczania kontynuować będziemy w formule on-line w czasie pobytu dziecka w domu.  Od 25 maja będą odbywały się również konsultacje dla uczniów klas 8 oraz od 01 czerwca  konsultacje dla klas I-VII

      W związku z powyższym należy złożyć deklarację chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych-wychowawczych z elementami dydaktycznymi oraz konsultacji

      Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły www.spwiszniow.edupage.org oaz na librusie w zakładce - organizacja szkoły - pliki szkoły. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły sp_wiszniow@poczta.fm lub za pomocą dziennika elektronicznego bądź do wychowawców klas na dzień przed posłaniem dziecka  
      W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole.
      Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.
      Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
        Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
      W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole. 
      Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 
      Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r-07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest  
      z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
        Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych, konsultacji, zajęć rewalidacyjnych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić,    że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

      Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

      Dyrektor szkoły
      ………………………….
                     

      Więcej w  zakładce - o szkole - dokumenty szkolne