• Informacja dla rodziców

     • Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 września o godz. 8.00 Mszą Świętą w kościele.

      Następnie o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami klas (bez części oficjalnej na korytarzu).

      Uczniowie klas I-IV mogą przyjść z  jednym rodzicem, pozostali bez rodziców. Spotkanie uczniów w salach odbędzie się wg harmonogramu:

      Klasa                                                   Wychowawca                                  Sala lekcyjna

      PP                                                   Katarzyna Powęska                            swoja dolny korytarz

      0                                                      Elżbieta Gardzioła                               swoja dolny korytarz

      I                                                       Edyta Wikło                                         sala przy szatni z lewej strony

      II                                                     Jolanta Kowalczuk                               swoja przy szatni z prawej strony

      III                                                    Monika Kuźniarska                               swoja dolny korytarz

      IV                                                    Małgorzata Jóźwiak                             pracownia komputerowa

      V                                                     Aneta Demczuk-Tymecka                    pracownia komputerowa

      VI                                                    Paweł Pacaj                                         swoja

      VII                                                   Andrzej Lizun                                    pierwsza sala przy pokoju nauczycielskim

      VIII                                                  Iwona Bełz                                         druga sala od pokoju nauczycielskiego

       

       

      Na stronie szkoły i librusie umieszczone są procedury bezpieczeństwa.

      Prosimy o zapoznanie się z procedurami  i postępowania ściśle wg wytycznych.

     • Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Wiszniowie od 01.09.2020 r.

     • Zasady organizacji zajęć w szkole.

      1. Uczniowie i pracownicy szkoły nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
      2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      3. Osoby wchodzące do budynku muszą zdezynfekować  ręce w wyznaczonych miejscach (przy  drzwiach) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
      4. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
      5. W razie zauważenia u dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować dziecko, zapewniając dystans min. 1,5 m między uczniem a innymi osobami. Następnie zawiadomić telefonicznie dyrektora i przekazać ucznia osoba wyznaczonej, która niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
      6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1  osobę (uczniów i nauczycieli).
      8. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
      9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      10.  Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
      11.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
      15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      17. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
      18. Zajęcia poszczególnych grup/klas rozpoczynają się i kończą się z różnicą 5 minut.
      19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      20. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
      21. Uczniowie wchodzą do szatni zachowując odpowiedni dystans.
      22. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
      23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
      24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
      26. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
      27. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  i w wyznaczonych obszarach. Osoby niebędące rodzicem/opiekunem będą rejestrowane przy wejściu (z adresem i numerem tel.)
      28. Na początku roku szkolnego należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      29. Uczniowie korzystają z szatni w różnych godzinach. Dojeżdżający z podziałem na grupy: chłopcy, dziewczynki. Przy wejściu do szatni korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
      30. Uczniowie korzystający z filii biblioteki publicznej stosują się do zasad obowiązujących w bibliotece.

       

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

       

      1. Szkoła zaopatrzona jest w płyny do dezynfekcji i instrukcje mycia rąk.
      2. Przy wejściu głównym udostępnione są  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
      3. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk  wyposażone we właściwe płyny dezynfekcyjne do rąk oraz umieszczona jest informacja o sposobie  i Wyznaczona osoba z personelu sprawdza czy wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz monitoruje czy nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
      4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek  regularnego  mycia rąk wodą z mydłem.
      5. Nauczyciele  dopilnowują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      6. Codzienne prace porządkowe podlegają procesowi monitorowania, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników - za czynności monitorowania odpowiada kierownik gospodarczy.
      7. Proces dezynfekcji, przeprowadza się  ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
      8. Należy  ściśle przestrzegać  czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji – czas określony jest przez producenta lub wykonawcę dezynfekcji.
      9. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
      10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      11.  Toalety dezynfekowane są na bieżąco.

       

      Gastronomia

      1. Przy organizacji żywienia w szkole zapewnia się odległość stanowisk pracy 1,5 m
      2. Pracownicy wyposażeni zostają w środki ochrony osobistej
      3. Zwraca się szczególną uwagę  na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      4. Posiłki dla uczniów wydawane są zmianowo.
      5. Po każdej grupie wykonuje się czyszczenie i dezynfekcję blatów stołów  i poręczy krzeseł.
      6. Wprowadza się obowiązek dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. W przypadku usługi zewnętrznej hurtownie, dostawcy.
      7. Naczynia wielorazowe i sztućce poddaje się procesowi mycia w zmywarkach z  dodatkiem detergentu w temperaturze min.  60°C lub je wyparza.
      8. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
      9. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.

       

      Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

       

      1. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
      2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Wiszniowie  niezależnie od formy zatrudnienia.
      3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkoły.
      4. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
      5. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

      1)   duszność,

      2)   stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

      3)   objawy przeziębieniowe,

      4)   gorączka,

      5)   kaszel,

      6)   duszności i kłopoty z oddychaniem,

      7)   bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

      nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę

      1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.
      2. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach.
      3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
      4. W sytuacji opisanej w pkt 3, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
      5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
      6. Zadania określone w pkt 5, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
      7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
      8. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
      9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
      10. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka z ze szkoły/ przedszkola. Uczeń zostaje niezwłocznie odsunięty od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów a następnie odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
      11. Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
      12. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
      13. Zadania określone w pkt 12 , wykonuje opiekun grupy/klasy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
      14. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci  i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
      15. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 16, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
      16. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
      17. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
      18. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych

      z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

      1. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.
      2. W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w pkt 21, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Szkole Podstawowej w Wiszniowie.

       

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

       

      Dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym poniżej podajemy harmonogram rozpoczęcia roku i przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym.

      Godzina 8.00  - Msza święta.

                  Godzina 9.00  - Spotkania w szkole.

      Uczniowie przyjeżdżają, przychodzą do szkoły i gromadzą się w wyznaczonym miejscu i unikają zbędnego przemieszczania się, posiadają własny notatnik i długopis.

      Parter:

      zerówka i przedszkole ( sale obok stołówki)

      klasa III – sala przy sali gimnastycznej

      I piętro:

      • klasa VII - sala obok pokoju nauczycielskiego
      • klasa VIII  - II sala od pokoju nauczycielskiego
      • klasa VI -  w swojej dawnej klasie
      • klasa IV i  V – pracownia informatyczna
      • klasa II – ostatnia klasa po prawej stronie
      • klasa I – przy szatni po lewej stronie

       

      Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi!

      Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Przy wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną procedurą.

      Prosimy bezpośrednio iść do wyznaczonej sali!

      Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I- IV na spotkanie z wychowawcami klas. Obowiązuje zasada jedno dziecko jeden rodzic. Jeśli nie można zachować dystansu społecznego  (1,5 metra) rodziców obowiązują maski ochronne.

                  Uczniowie klas starszych przychodzą bez rodziców!    

       

      Uwaga uczniowie dojeżdżający!

      1 września autobus i bus szkolny przejadą wyznaczoną trasą zabierając chętnych uczniów.

      Odbędzie się tylko  I kurs - na godz. 8,00.  Godziny odjazdu przekazane zostaną 31 sierpnia.

      Proszę śledzić informacje na Facebooku, stronie szkoły i librusie.

       

      Na Facebooku, stronie szkoły i librusie zostaną również zamieszczone procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały od 1 września.

      Prosimy o  dokładne zapoznanie się z nimi